ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 31 May 2022
OVERALL STATUS

12.20%

โครงสร้างอาคาร 24.79%
24.79%
การตกแต่งภายนอก 0%
0%
การตกแต่งภายใน 0%
0%