ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 18 Apr 2024
OVERALL STATUS

74.75%

งานเสาเข็มและงานฐานราก 100%
100%
งานโครงสร้างอาคาร 100%
100%
งานสถาปัตย์ 64.28%
64.28%
งานระบบไฟฟ้าประปา 48.25%
48.25%