ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 29 Aug 2023
OVERALL STATUS

42.32%

งานเสาเข็มและงานฐานราก 100%
100%
งานโครงสร้างอาคาร 5.85%
5.85%
งานสถาปัตย์ 11.43%
11.43%
งานระบบไฟฟ้าประปา 17.60%
17.60%