ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 31 Oct 2022
OVERALL STATUS

29.45%

งานเสาเข็มและงานฐานราก 41.92%
41.92%
งานโครงสร้างอาคาร 0%
0%
งานสถาปัตย์ 0%
0%
งานระบบไฟฟ้าประปา %
%