ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 01 Dec 2023
OVERALL STATUS

60.75%

งานเสาเข็มและงานฐานราก 100%
100%
งานโครงสร้างอาคาร 69.50%
69.50%
งานสถาปัตย์ 30.24%
30.24%
งานระบบไฟฟ้าประปา 28.75%
28.75%